ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(x^{2}-3x-40\right)
แยกตัวประกอบ 2
a+b=-3 ab=1\left(-40\right)=-40
พิจารณา x^{2}-3x-40 แยกตัวประกอบนิพจน์โดยการจัดกลุ่ม ขั้นแรกนิพจน์จำเป็นต้องได้รับการเขียนใหม่เป็น x^{2}+ax+bx-40 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,-40 2,-20 4,-10 5,-8
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบหมายเลขลบมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -40
1-40=-39 2-20=-18 4-10=-6 5-8=-3
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-8 b=5
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -3
\left(x^{2}-8x\right)+\left(5x-40\right)
เขียน x^{2}-3x-40 ใหม่เป็น \left(x^{2}-8x\right)+\left(5x-40\right)
x\left(x-8\right)+5\left(x-8\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 5 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-8\right)\left(x+5\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-8 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
2\left(x-8\right)\left(x+5\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่
2x^{2}-6x-80=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{\left(-6\right)^{2}-4\times 2\left(-80\right)}}{2\times 2}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{36-4\times 2\left(-80\right)}}{2\times 2}
ยกกำลังสอง -6
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{36-8\left(-80\right)}}{2\times 2}
คูณ -4 ด้วย 2
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{36+640}}{2\times 2}
คูณ -8 ด้วย -80
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{676}}{2\times 2}
เพิ่ม 36 ไปยัง 640
x=\frac{-\left(-6\right)±26}{2\times 2}
หารากที่สองของ 676
x=\frac{6±26}{2\times 2}
ตรงข้ามกับ -6 คือ 6
x=\frac{6±26}{4}
คูณ 2 ด้วย 2
x=\frac{32}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{6±26}{4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 6 ไปยัง 26
x=8
หาร 32 ด้วย 4
x=-\frac{20}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{6±26}{4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 26 จาก 6
x=-5
หาร -20 ด้วย 4
2x^{2}-6x-80=2\left(x-8\right)\left(x-\left(-5\right)\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ 8 สำหรับ x_{1} และ -5 สำหรับ x_{2}
2x^{2}-6x-80=2\left(x-8\right)\left(x+5\right)
ทำนิพจน์ทั้งหมดของฟอร์ม p-\left(-q\right) เป็น p+q