ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x^{2}-2x-12-28=0
ลบ 28 จากทั้งสองด้าน
2x^{2}-2x-40=0
ลบ 28 จาก -12 เพื่อรับ -40
x^{2}-x-20=0
หารทั้งสองข้างด้วย 2
a+b=-1 ab=1\left(-20\right)=-20
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก x^{2}+ax+bx-20 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,-20 2,-10 4,-5
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบหมายเลขลบมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -20
1-20=-19 2-10=-8 4-5=-1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-5 b=4
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -1
\left(x^{2}-5x\right)+\left(4x-20\right)
เขียน x^{2}-x-20 ใหม่เป็น \left(x^{2}-5x\right)+\left(4x-20\right)
x\left(x-5\right)+4\left(x-5\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 4 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-5\right)\left(x+4\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-5 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=5 x=-4
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-5=0 และ x+4=0
2x^{2}-2x-12=28
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
2x^{2}-2x-12-28=28-28
ลบ 28 จากทั้งสองข้างของสมการ
2x^{2}-2x-12-28=0
ลบ 28 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
2x^{2}-2x-40=0
ลบ 28 จาก -12
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{\left(-2\right)^{2}-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 2 แทน a, -2 แทน b และ -40 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
ยกกำลังสอง -2
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4-8\left(-40\right)}}{2\times 2}
คูณ -4 ด้วย 2
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4+320}}{2\times 2}
คูณ -8 ด้วย -40
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{324}}{2\times 2}
เพิ่ม 4 ไปยัง 320
x=\frac{-\left(-2\right)±18}{2\times 2}
หารากที่สองของ 324
x=\frac{2±18}{2\times 2}
ตรงข้ามกับ -2 คือ 2
x=\frac{2±18}{4}
คูณ 2 ด้วย 2
x=\frac{20}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{2±18}{4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 2 ไปยัง 18
x=5
หาร 20 ด้วย 4
x=-\frac{16}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{2±18}{4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 18 จาก 2
x=-4
หาร -16 ด้วย 4
x=5 x=-4
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
2x^{2}-2x-12=28
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
2x^{2}-2x-12-\left(-12\right)=28-\left(-12\right)
เพิ่ม 12 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
2x^{2}-2x=28-\left(-12\right)
ลบ -12 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
2x^{2}-2x=40
ลบ -12 จาก 28
\frac{2x^{2}-2x}{2}=\frac{40}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x^{2}+\left(-\frac{2}{2}\right)x=\frac{40}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2
x^{2}-x=\frac{40}{2}
หาร -2 ด้วย 2
x^{2}-x=20
หาร 40 ด้วย 2
x^{2}-x+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}=20+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}
หาร -1 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{1}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{1}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-x+\frac{1}{4}=20+\frac{1}{4}
ยกกำลังสอง -\frac{1}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-x+\frac{1}{4}=\frac{81}{4}
เพิ่ม 20 ไปยัง \frac{1}{4}
\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{81}{4}
ตัวประกอบ x^{2}-x+\frac{1}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{81}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{1}{2}=\frac{9}{2} x-\frac{1}{2}=-\frac{9}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=5 x=-4
เพิ่ม \frac{1}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ