ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า k
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2k^{2}+9k+7=0
เพิ่ม 7 ไปทั้งสองด้าน
a+b=9 ab=2\times 7=14
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก 2k^{2}+ak+bk+7 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,14 2,7
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นบวก a และ b มีทั้งค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 14
1+14=15 2+7=9
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=2 b=7
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 9
\left(2k^{2}+2k\right)+\left(7k+7\right)
เขียน 2k^{2}+9k+7 ใหม่เป็น \left(2k^{2}+2k\right)+\left(7k+7\right)
2k\left(k+1\right)+7\left(k+1\right)
แยกตัวประกอบ 2k ในกลุ่มแรกและ 7 ในกลุ่มที่สอง
\left(k+1\right)\left(2k+7\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม k+1 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
k=-1 k=-\frac{7}{2}
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ k+1=0 และ 2k+7=0
2k^{2}+9k=-7
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
2k^{2}+9k-\left(-7\right)=-7-\left(-7\right)
เพิ่ม 7 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
2k^{2}+9k-\left(-7\right)=0
ลบ -7 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
2k^{2}+9k+7=0
ลบ -7 จาก 0
k=\frac{-9±\sqrt{9^{2}-4\times 2\times 7}}{2\times 2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 2 แทน a, 9 แทน b และ 7 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
k=\frac{-9±\sqrt{81-4\times 2\times 7}}{2\times 2}
ยกกำลังสอง 9
k=\frac{-9±\sqrt{81-8\times 7}}{2\times 2}
คูณ -4 ด้วย 2
k=\frac{-9±\sqrt{81-56}}{2\times 2}
คูณ -8 ด้วย 7
k=\frac{-9±\sqrt{25}}{2\times 2}
เพิ่ม 81 ไปยัง -56
k=\frac{-9±5}{2\times 2}
หารากที่สองของ 25
k=\frac{-9±5}{4}
คูณ 2 ด้วย 2
k=-\frac{4}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ k=\frac{-9±5}{4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -9 ไปยัง 5
k=-1
หาร -4 ด้วย 4
k=-\frac{14}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ k=\frac{-9±5}{4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 5 จาก -9
k=-\frac{7}{2}
ทำเศษส่วน \frac{-14}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
k=-1 k=-\frac{7}{2}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
2k^{2}+9k=-7
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\frac{2k^{2}+9k}{2}=-\frac{7}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
k^{2}+\frac{9}{2}k=-\frac{7}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2
k^{2}+\frac{9}{2}k+\left(\frac{9}{4}\right)^{2}=-\frac{7}{2}+\left(\frac{9}{4}\right)^{2}
หาร \frac{9}{2} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{9}{4} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{9}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
k^{2}+\frac{9}{2}k+\frac{81}{16}=-\frac{7}{2}+\frac{81}{16}
ยกกำลังสอง \frac{9}{4} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
k^{2}+\frac{9}{2}k+\frac{81}{16}=\frac{25}{16}
เพิ่ม -\frac{7}{2} ไปยัง \frac{81}{16} ด้วยการค้นหาตัวส่วนทั่วไปและเพิ่มตัวเศษ แล้ว ลดเศษส่วนให้เป็นพจน์ต่ำที่สุดถ้าเป็นไปได้
\left(k+\frac{9}{4}\right)^{2}=\frac{25}{16}
ตัวประกอบ k^{2}+\frac{9}{2}k+\frac{81}{16} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(k+\frac{9}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{25}{16}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
k+\frac{9}{4}=\frac{5}{4} k+\frac{9}{4}=-\frac{5}{4}
ทำให้ง่ายขึ้น
k=-1 k=-\frac{7}{2}
ลบ \frac{9}{4} จากทั้งสองข้างของสมการ