ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a+b=-11 ab=2\left(-40\right)=-80
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก 2x^{2}+ax+bx-40 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,-80 2,-40 4,-20 5,-16 8,-10
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบหมายเลขลบมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -80
1-80=-79 2-40=-38 4-20=-16 5-16=-11 8-10=-2
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-16 b=5
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -11
\left(2x^{2}-16x\right)+\left(5x-40\right)
เขียน 2x^{2}-11x-40 ใหม่เป็น \left(2x^{2}-16x\right)+\left(5x-40\right)
2x\left(x-8\right)+5\left(x-8\right)
แยกตัวประกอบ 2x ในกลุ่มแรกและ 5 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-8\right)\left(2x+5\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-8 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=8 x=-\frac{5}{2}
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-8=0 และ 2x+5=0
2x^{2}-11x-40=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{\left(-11\right)^{2}-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 2 แทน a, -11 แทน b และ -40 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{121-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
ยกกำลังสอง -11
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{121-8\left(-40\right)}}{2\times 2}
คูณ -4 ด้วย 2
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{121+320}}{2\times 2}
คูณ -8 ด้วย -40
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{441}}{2\times 2}
เพิ่ม 121 ไปยัง 320
x=\frac{-\left(-11\right)±21}{2\times 2}
หารากที่สองของ 441
x=\frac{11±21}{2\times 2}
ตรงข้ามกับ -11 คือ 11
x=\frac{11±21}{4}
คูณ 2 ด้วย 2
x=\frac{32}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{11±21}{4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 11 ไปยัง 21
x=8
หาร 32 ด้วย 4
x=-\frac{10}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{11±21}{4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 21 จาก 11
x=-\frac{5}{2}
ทำเศษส่วน \frac{-10}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
x=8 x=-\frac{5}{2}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
2x^{2}-11x-40=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
2x^{2}-11x-40-\left(-40\right)=-\left(-40\right)
เพิ่ม 40 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
2x^{2}-11x=-\left(-40\right)
ลบ -40 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
2x^{2}-11x=40
ลบ -40 จาก 0
\frac{2x^{2}-11x}{2}=\frac{40}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x^{2}-\frac{11}{2}x=\frac{40}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2
x^{2}-\frac{11}{2}x=20
หาร 40 ด้วย 2
x^{2}-\frac{11}{2}x+\left(-\frac{11}{4}\right)^{2}=20+\left(-\frac{11}{4}\right)^{2}
หาร -\frac{11}{2} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{11}{4} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{11}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-\frac{11}{2}x+\frac{121}{16}=20+\frac{121}{16}
ยกกำลังสอง -\frac{11}{4} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-\frac{11}{2}x+\frac{121}{16}=\frac{441}{16}
เพิ่ม 20 ไปยัง \frac{121}{16}
\left(x-\frac{11}{4}\right)^{2}=\frac{441}{16}
ตัวประกอบ x^{2}-\frac{11}{2}x+\frac{121}{16} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{11}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{441}{16}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{11}{4}=\frac{21}{4} x-\frac{11}{4}=-\frac{21}{4}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=8 x=-\frac{5}{2}
เพิ่ม \frac{11}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ