Skip to main content
18, times, 1, slash, 20
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{18}{20}
คูณ 18 และ 1 เพื่อรับ 18
\frac{9}{10}
ทำเศษส่วน \frac{18}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2