Skip to main content
1444, slash, 18
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{722}{9}
ทำเศษส่วน \frac{1444}{18} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2