Skip to main content
125, equals, 25, times, x
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{125}{25}=x
หารทั้งสองข้างด้วย 25
5=x
หาร 125 ด้วย 25 เพื่อรับ 5
x=5
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย