ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

12-\frac{4}{5}\times 5x-\frac{4}{5}\left(-15\right)\leq \frac{4}{7}\left(14x+105\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -\frac{4}{5} ด้วย 5x-15
12-4x-\frac{4}{5}\left(-15\right)\leq \frac{4}{7}\left(14x+105\right)
ตัด 5 และ 5
12-4x+\frac{-4\left(-15\right)}{5}\leq \frac{4}{7}\left(14x+105\right)
แสดง -\frac{4}{5}\left(-15\right) เป็นเศษส่วนเดียวกัน
12-4x+\frac{60}{5}\leq \frac{4}{7}\left(14x+105\right)
คูณ -4 และ -15 เพื่อรับ 60
12-4x+12\leq \frac{4}{7}\left(14x+105\right)
หาร 60 ด้วย 5 เพื่อรับ 12
24-4x\leq \frac{4}{7}\left(14x+105\right)
เพิ่ม 12 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 24
24-4x\leq \frac{4}{7}\times 14x+\frac{4}{7}\times 105
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ \frac{4}{7} ด้วย 14x+105
24-4x\leq \frac{4\times 14}{7}x+\frac{4}{7}\times 105
แสดง \frac{4}{7}\times 14 เป็นเศษส่วนเดียวกัน
24-4x\leq \frac{56}{7}x+\frac{4}{7}\times 105
คูณ 4 และ 14 เพื่อรับ 56
24-4x\leq 8x+\frac{4}{7}\times 105
หาร 56 ด้วย 7 เพื่อรับ 8
24-4x\leq 8x+\frac{4\times 105}{7}
แสดง \frac{4}{7}\times 105 เป็นเศษส่วนเดียวกัน
24-4x\leq 8x+\frac{420}{7}
คูณ 4 และ 105 เพื่อรับ 420
24-4x\leq 8x+60
หาร 420 ด้วย 7 เพื่อรับ 60
24-4x-8x\leq 60
ลบ 8x จากทั้งสองด้าน
24-12x\leq 60
รวม -4x และ -8x เพื่อให้ได้รับ -12x
-12x\leq 60-24
ลบ 24 จากทั้งสองด้าน
-12x\leq 36
ลบ 24 จาก 60 เพื่อรับ 36
x\geq \frac{36}{-12}
หารทั้งสองข้างด้วย -12 เนื่องจาก -12 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป
x\geq -3
หาร 36 ด้วย -12 เพื่อรับ -3