Skip to main content
1, point, 5, slash, 2
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{15}{20}
ขยาย \frac{1.5}{2} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\frac{3}{4}
ทำเศษส่วน \frac{15}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5