Skip to main content
${1\fraction{1}{5}} * {3\fraction{2}{5}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{5+1}{5}\times \left(\frac{3\times 5+2}{5}\right)
คูณ 1 และ 5 เพื่อรับ 5
\frac{6}{5}\times \left(\frac{3\times 5+2}{5}\right)
เพิ่ม 5 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 6
\frac{6}{5}\times \left(\frac{15+2}{5}\right)
คูณ 3 และ 5 เพื่อรับ 15
\frac{6}{5}\times \left(\frac{17}{5}\right)
เพิ่ม 15 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 17
\frac{6\times 17}{5\times 5}
คูณ \frac{6}{5} ด้วย \frac{17}{5} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{102}{25}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{6\times 17}{5\times 5}