Skip to main content
0, comma, 0, point, 5, times, 1, point, 2, equals
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(0,0.6)
คูณ 0.5 และ 1.2 เพื่อรับ 0.6
0,0.6
สั่งค่ารายการเรียบร้อยแล้ว