ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$0 = \pi \exponential{(\exponential{r}{2} + \fraction{900}{\exponential{\pi}{2} \exponential{r}{4}})}{\fraction{1}{2}} + \fraction{1}{2} \pi r (\exponential{r}{2} + \fraction{900}{\exponential{\pi}{2} r 4}) $
หาค่า r_4
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์