Skip to main content
minus, 34, plus, 8, plus, 19
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-26+19
เพิ่ม -34 และ 8 เพื่อให้ได้รับ -26
-7
เพิ่ม -26 และ 19 เพื่อให้ได้รับ -7