Skip to main content
minus, x, minus, 2
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

-x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
-x^{0}
ลบ 1 จาก 1
-1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1