ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-x^{2}-x-1=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4\left(-1\right)\left(-1\right)}}{2\left(-1\right)}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ -1 แทน a, -1 แทน b และ -1 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1+4\left(-1\right)}}{2\left(-1\right)}
คูณ -4 ด้วย -1
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4}}{2\left(-1\right)}
คูณ 4 ด้วย -1
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{-3}}{2\left(-1\right)}
เพิ่ม 1 ไปยัง -4
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{3}i}{2\left(-1\right)}
หารากที่สองของ -3
x=\frac{1±\sqrt{3}i}{2\left(-1\right)}
ตรงข้ามกับ -1 คือ 1
x=\frac{1±\sqrt{3}i}{-2}
คูณ 2 ด้วย -1
x=\frac{1+\sqrt{3}i}{-2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{1±\sqrt{3}i}{-2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 1 ไปยัง i\sqrt{3}
x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2}
หาร 1+i\sqrt{3} ด้วย -2
x=\frac{-\sqrt{3}i+1}{-2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{1±\sqrt{3}i}{-2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ i\sqrt{3} จาก 1
x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}
หาร 1-i\sqrt{3} ด้วย -2
x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2} x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
-x^{2}-x-1=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
-x^{2}-x-1-\left(-1\right)=-\left(-1\right)
เพิ่ม 1 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
-x^{2}-x=-\left(-1\right)
ลบ -1 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
-x^{2}-x=1
ลบ -1 จาก 0
\frac{-x^{2}-x}{-1}=\frac{1}{-1}
หารทั้งสองข้างด้วย -1
x^{2}+\left(-\frac{1}{-1}\right)x=\frac{1}{-1}
หารด้วย -1 เลิกทำการคูณด้วย -1
x^{2}+x=\frac{1}{-1}
หาร -1 ด้วย -1
x^{2}+x=-1
หาร 1 ด้วย -1
x^{2}+x+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}=-1+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}
หาร 1 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{1}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{1}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+x+\frac{1}{4}=-1+\frac{1}{4}
ยกกำลังสอง \frac{1}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}+x+\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}
เพิ่ม -1 ไปยัง \frac{1}{4}
\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2}=-\frac{3}{4}
ตัวประกอบ x^{2}+x+\frac{1}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{3}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}i}{2} x+\frac{1}{2}=-\frac{\sqrt{3}i}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2} x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2}
ลบ \frac{1}{2} จากทั้งสองข้างของสมการ