ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-8xy+4x=-1
ลบ 1 จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
\left(-8y+4\right)x=-1
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี x
\left(4-8y\right)x=-1
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(4-8y\right)x}{4-8y}=-\frac{1}{4-8y}
หารทั้งสองข้างด้วย -8y+4
x=-\frac{1}{4-8y}
หารด้วย -8y+4 เลิกทำการคูณด้วย -8y+4
x=-\frac{1}{4\left(1-2y\right)}
หาร -1 ด้วย -8y+4
-8xy+1=-4x
ลบ 4x จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
-8xy=-4x-1
ลบ 1 จากทั้งสองด้าน
\left(-8x\right)y=-4x-1
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(-8x\right)y}{-8x}=\frac{-4x-1}{-8x}
หารทั้งสองข้างด้วย -8x
y=\frac{-4x-1}{-8x}
หารด้วย -8x เลิกทำการคูณด้วย -8x
y=\frac{1}{2}+\frac{1}{8x}
หาร -4x-1 ด้วย -8x