Skip to main content
minus, 7, equals, 7, j, plus, 28
หาค่า j
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

7j+28=-7
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
7j=-7-28
ลบ 28 จากทั้งสองด้าน
7j=-35
ลบ 28 จาก -7 เพื่อรับ -35
j=\frac{-35}{7}
หารทั้งสองข้างด้วย 7
j=-5
หาร -35 ด้วย 7 เพื่อรับ -5