Skip to main content
minus, 5, x, minus, x, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 4, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-5x-\left(x^{2}+2x\right)\left(x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x+2
-5x-\left(x^{3}-4x^{2}+2x^{2}-8x\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}+2x กับแต่ละพจน์ของ x-4
-5x-\left(x^{3}-2x^{2}-8x\right)
รวม -4x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
-5x-x^{3}-\left(-2x^{2}\right)-\left(-8x\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{3}-2x^{2}-8x ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-5x-x^{3}+2x^{2}-\left(-8x\right)
ตรงข้ามกับ -2x^{2} คือ 2x^{2}
-5x-x^{3}+2x^{2}+8x
ตรงข้ามกับ -8x คือ 8x
3x-x^{3}+2x^{2}
รวม -5x และ 8x เพื่อให้ได้รับ 3x
-5x-\left(x^{2}+2x\right)\left(x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x+2
-5x-\left(x^{3}-4x^{2}+2x^{2}-8x\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}+2x กับแต่ละพจน์ของ x-4
-5x-\left(x^{3}-2x^{2}-8x\right)
รวม -4x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
-5x-x^{3}-\left(-2x^{2}\right)-\left(-8x\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{3}-2x^{2}-8x ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-5x-x^{3}+2x^{2}-\left(-8x\right)
ตรงข้ามกับ -2x^{2} คือ 2x^{2}
-5x-x^{3}+2x^{2}+8x
ตรงข้ามกับ -8x คือ 8x
3x-x^{3}+2x^{2}
รวม -5x และ 8x เพื่อให้ได้รับ 3x