ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-5x-\left(x^{2}+2x\right)\left(x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x+2
-5x-\left(x^{3}-4x^{2}+2x^{2}-8x\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}+2x กับแต่ละพจน์ของ x-4
-5x-\left(x^{3}-2x^{2}-8x\right)
รวม -4x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
-5x-x^{3}-\left(-2x^{2}\right)-\left(-8x\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{3}-2x^{2}-8x ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-5x-x^{3}+2x^{2}-\left(-8x\right)
ตรงข้ามกับ -2x^{2} คือ 2x^{2}
-5x-x^{3}+2x^{2}+8x
ตรงข้ามกับ -8x คือ 8x
3x-x^{3}+2x^{2}
รวม -5x และ 8x เพื่อให้ได้รับ 3x
-5x-\left(x^{2}+2x\right)\left(x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x+2
-5x-\left(x^{3}-4x^{2}+2x^{2}-8x\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}+2x กับแต่ละพจน์ของ x-4
-5x-\left(x^{3}-2x^{2}-8x\right)
รวม -4x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
-5x-x^{3}-\left(-2x^{2}\right)-\left(-8x\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{3}-2x^{2}-8x ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-5x-x^{3}+2x^{2}-\left(-8x\right)
ตรงข้ามกับ -2x^{2} คือ 2x^{2}
-5x-x^{3}+2x^{2}+8x
ตรงข้ามกับ -8x คือ 8x
3x-x^{3}+2x^{2}
รวม -5x และ 8x เพื่อให้ได้รับ 3x