ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-4x^{1-1}+2\times 8x^{2-1}+3\left(-2\right)x^{3-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
-4x^{0}+2\times 8x^{2-1}+3\left(-2\right)x^{3-1}
ลบ 1 จาก 1
-4x^{0}+16x^{2-1}+3\left(-2\right)x^{3-1}
คูณ 2 ด้วย 8
-4x^{0}+16x^{1}+3\left(-2\right)x^{3-1}
ลบ 1 จาก 2
-4x^{0}+16x^{1}-6x^{3-1}
คูณ 2 ด้วย 8
-4x^{0}+16x^{1}-6x^{2}
ลบ 1 จาก 3
-4x^{0}+16x-6x^{2}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
-4+16x-6x^{2}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1