ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(-x^{2}-4x+12\right)
แยกตัวประกอบ 3
a+b=-4 ab=-12=-12
พิจารณา -x^{2}-4x+12 แยกตัวประกอบนิพจน์โดยการจัดกลุ่ม ขั้นแรกนิพจน์จำเป็นต้องได้รับการเขียนใหม่เป็น -x^{2}+ax+bx+12 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,-12 2,-6 3,-4
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบหมายเลขลบมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -12
1-12=-11 2-6=-4 3-4=-1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=2 b=-6
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -4
\left(-x^{2}+2x\right)+\left(-6x+12\right)
เขียน -x^{2}-4x+12 ใหม่เป็น \left(-x^{2}+2x\right)+\left(-6x+12\right)
x\left(-x+2\right)+6\left(-x+2\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 6 ในกลุ่มที่สอง
\left(-x+2\right)\left(x+6\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม -x+2 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
3\left(-x+2\right)\left(x+6\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่
-3x^{2}-12x+36=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-\left(-12\right)±\sqrt{\left(-12\right)^{2}-4\left(-3\right)\times 36}}{2\left(-3\right)}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-12\right)±\sqrt{144-4\left(-3\right)\times 36}}{2\left(-3\right)}
ยกกำลังสอง -12
x=\frac{-\left(-12\right)±\sqrt{144+12\times 36}}{2\left(-3\right)}
คูณ -4 ด้วย -3
x=\frac{-\left(-12\right)±\sqrt{144+432}}{2\left(-3\right)}
คูณ 12 ด้วย 36
x=\frac{-\left(-12\right)±\sqrt{576}}{2\left(-3\right)}
เพิ่ม 144 ไปยัง 432
x=\frac{-\left(-12\right)±24}{2\left(-3\right)}
หารากที่สองของ 576
x=\frac{12±24}{2\left(-3\right)}
ตรงข้ามกับ -12 คือ 12
x=\frac{12±24}{-6}
คูณ 2 ด้วย -3
x=\frac{36}{-6}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{12±24}{-6} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 12 ไปยัง 24
x=-6
หาร 36 ด้วย -6
x=-\frac{12}{-6}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{12±24}{-6} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 24 จาก 12
x=2
หาร -12 ด้วย -6
-3x^{2}-12x+36=-3\left(x-\left(-6\right)\right)\left(x-2\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ -6 สำหรับ x_{1} และ 2 สำหรับ x_{2}
-3x^{2}-12x+36=-3\left(x+6\right)\left(x-2\right)
ทำนิพจน์ทั้งหมดของฟอร์ม p-\left(-q\right) เป็น p+q