Skip to main content
minus, 3, plus, 4, x, is greater than, 13
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x>13+3
เพิ่ม 3 ไปทั้งสองด้าน
4x>16
เพิ่ม 13 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 16
x>\frac{16}{4}
หารทั้งสองข้างด้วย 4 เนื่องจาก 4 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x>4
หาร 16 ด้วย 4 เพื่อรับ 4