ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
minus, 2, x, minus, 14, equals, minus, 2
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2x=-2+14
เพิ่ม 14 ไปทั้งสองด้าน
-2x=12
เพิ่ม -2 และ 14 เพื่อให้ได้รับ 12
x=\frac{12}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2
x=-6
หาร 12 ด้วย -2 เพื่อรับ -6