ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(-x^{2}+x+30\right)
แยกตัวประกอบ 2
a+b=1 ab=-30=-30
พิจารณา -x^{2}+x+30 แยกตัวประกอบนิพจน์โดยการจัดกลุ่ม ขั้นแรกนิพจน์จำเป็นต้องได้รับการเขียนใหม่เป็น -x^{2}+ax+bx+30 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,30 -2,15 -3,10 -5,6
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -30
-1+30=29 -2+15=13 -3+10=7 -5+6=1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=6 b=-5
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 1
\left(-x^{2}+6x\right)+\left(-5x+30\right)
เขียน -x^{2}+x+30 ใหม่เป็น \left(-x^{2}+6x\right)+\left(-5x+30\right)
-x\left(x-6\right)-5\left(x-6\right)
แยกตัวประกอบ -x ในกลุ่มแรกและ -5 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-6\right)\left(-x-5\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-6 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
2\left(x-6\right)\left(-x-5\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่
-2x^{2}+2x+60=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-2±\sqrt{2^{2}-4\left(-2\right)\times 60}}{2\left(-2\right)}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-2±\sqrt{4-4\left(-2\right)\times 60}}{2\left(-2\right)}
ยกกำลังสอง 2
x=\frac{-2±\sqrt{4+8\times 60}}{2\left(-2\right)}
คูณ -4 ด้วย -2
x=\frac{-2±\sqrt{4+480}}{2\left(-2\right)}
คูณ 8 ด้วย 60
x=\frac{-2±\sqrt{484}}{2\left(-2\right)}
เพิ่ม 4 ไปยัง 480
x=\frac{-2±22}{2\left(-2\right)}
หารากที่สองของ 484
x=\frac{-2±22}{-4}
คูณ 2 ด้วย -2
x=\frac{20}{-4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-2±22}{-4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -2 ไปยัง 22
x=-5
หาร 20 ด้วย -4
x=-\frac{24}{-4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-2±22}{-4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 22 จาก -2
x=6
หาร -24 ด้วย -4
-2x^{2}+2x+60=-2\left(x-\left(-5\right)\right)\left(x-6\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ -5 สำหรับ x_{1} และ 6 สำหรับ x_{2}
-2x^{2}+2x+60=-2\left(x+5\right)\left(x-6\right)
ทำนิพจน์ทั้งหมดของฟอร์ม p-\left(-q\right) เป็น p+q