Skip to main content
left parenthesis, 15, slash, 3, point, 6, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{150}{36}
ขยาย \frac{15}{3.6} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\frac{25}{6}
ทำเศษส่วน \frac{150}{36} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 6