ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}-10x+25-9=0
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-5\right)^{2}
x^{2}-10x+16=0
ลบ 9 จาก 25 เพื่อรับ 16
a+b=-10 ab=16
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ แยกตัวประกอบ x^{2}-10x+16 โดยใช้สูตร x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right) เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,-16 -2,-8 -4,-4
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบ a และ b เป็นค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 16
-1-16=-17 -2-8=-10 -4-4=-8
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-8 b=-2
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -10
\left(x-8\right)\left(x-2\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบ \left(x+a\right)\left(x+b\right) ใหม่โดยใช้ค่าที่ได้รับ
x=8 x=2
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-8=0 และ x-2=0
x^{2}-10x+25-9=0
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-5\right)^{2}
x^{2}-10x+16=0
ลบ 9 จาก 25 เพื่อรับ 16
a+b=-10 ab=1\times 16=16
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก x^{2}+ax+bx+16 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,-16 -2,-8 -4,-4
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบ a และ b เป็นค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 16
-1-16=-17 -2-8=-10 -4-4=-8
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-8 b=-2
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -10
\left(x^{2}-8x\right)+\left(-2x+16\right)
เขียน x^{2}-10x+16 ใหม่เป็น \left(x^{2}-8x\right)+\left(-2x+16\right)
x\left(x-8\right)-2\left(x-8\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ -2 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-8\right)\left(x-2\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-8 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=8 x=2
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-8=0 และ x-2=0
x^{2}-10x+25-9=0
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-5\right)^{2}
x^{2}-10x+16=0
ลบ 9 จาก 25 เพื่อรับ 16
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{\left(-10\right)^{2}-4\times 16}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, -10 แทน b และ 16 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-4\times 16}}{2}
ยกกำลังสอง -10
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-64}}{2}
คูณ -4 ด้วย 16
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{36}}{2}
เพิ่ม 100 ไปยัง -64
x=\frac{-\left(-10\right)±6}{2}
หารากที่สองของ 36
x=\frac{10±6}{2}
ตรงข้ามกับ -10 คือ 10
x=\frac{16}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{10±6}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 10 ไปยัง 6
x=8
หาร 16 ด้วย 2
x=\frac{4}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{10±6}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 6 จาก 10
x=2
หาร 4 ด้วย 2
x=8 x=2
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}-10x+25-9=0
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-5\right)^{2}
x^{2}-10x+16=0
ลบ 9 จาก 25 เพื่อรับ 16
x^{2}-10x=-16
ลบ 16 จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
x^{2}-10x+\left(-5\right)^{2}=-16+\left(-5\right)^{2}
หาร -10 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -5 จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -5 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-10x+25=-16+25
ยกกำลังสอง -5
x^{2}-10x+25=9
เพิ่ม -16 ไปยัง 25
\left(x-5\right)^{2}=9
ตัวประกอบ x^{2}-10x+25 โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-5\right)^{2}}=\sqrt{9}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-5=3 x-5=-3
ทำให้ง่ายขึ้น
x=8 x=2
เพิ่ม 5 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ