Skip to main content
$\exponential{(x + y)}{2} = 5 $
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+y=\sqrt{5} x+y=-\sqrt{5}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+y-y=\sqrt{5}-y x+y-y=-\sqrt{5}-y
ลบ y จากทั้งสองข้างของสมการ
x=\sqrt{5}-y x=-\sqrt{5}-y
ลบ y จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x=-y+\sqrt{5}
ลบ y จาก \sqrt{5}
x=-y-\sqrt{5}
ลบ y จาก -\sqrt{5}
x=-y+\sqrt{5} x=-y-\sqrt{5}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
y+x=\sqrt{5} y+x=-\sqrt{5}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
y+x-x=\sqrt{5}-x y+x-x=-\sqrt{5}-x
ลบ x จากทั้งสองข้างของสมการ
y=\sqrt{5}-x y=-\sqrt{5}-x
ลบ x จากตัวเองทำให้เหลือ 0
y=-x+\sqrt{5}
ลบ x จาก \sqrt{5}
y=-x-\sqrt{5}
ลบ x จาก -\sqrt{5}
y=-x+\sqrt{5} y=-x-\sqrt{5}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว