ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

10w^{2}-w-5-3w+2
รวม 6w^{2} และ 4w^{2} เพื่อให้ได้รับ 10w^{2}
10w^{2}-4w-5+2
รวม -w และ -3w เพื่อให้ได้รับ -4w
10w^{2}-4w-3
เพิ่ม -5 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -3
factor(10w^{2}-w-5-3w+2)
รวม 6w^{2} และ 4w^{2} เพื่อให้ได้รับ 10w^{2}
factor(10w^{2}-4w-5+2)
รวม -w และ -3w เพื่อให้ได้รับ -4w
factor(10w^{2}-4w-3)
เพิ่ม -5 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -3
10w^{2}-4w-3=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
w=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{\left(-4\right)^{2}-4\times 10\left(-3\right)}}{2\times 10}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
w=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-4\times 10\left(-3\right)}}{2\times 10}
ยกกำลังสอง -4
w=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-40\left(-3\right)}}{2\times 10}
คูณ -4 ด้วย 10
w=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16+120}}{2\times 10}
คูณ -40 ด้วย -3
w=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{136}}{2\times 10}
เพิ่ม 16 ไปยัง 120
w=\frac{-\left(-4\right)±2\sqrt{34}}{2\times 10}
หารากที่สองของ 136
w=\frac{4±2\sqrt{34}}{2\times 10}
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
w=\frac{4±2\sqrt{34}}{20}
คูณ 2 ด้วย 10
w=\frac{2\sqrt{34}+4}{20}
ตอนนี้ แก้สมการ w=\frac{4±2\sqrt{34}}{20} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 4 ไปยัง 2\sqrt{34}
w=\frac{\sqrt{34}}{10}+\frac{1}{5}
หาร 4+2\sqrt{34} ด้วย 20
w=\frac{4-2\sqrt{34}}{20}
ตอนนี้ แก้สมการ w=\frac{4±2\sqrt{34}}{20} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2\sqrt{34} จาก 4
w=-\frac{\sqrt{34}}{10}+\frac{1}{5}
หาร 4-2\sqrt{34} ด้วย 20
10w^{2}-4w-3=10\left(w-\left(\frac{\sqrt{34}}{10}+\frac{1}{5}\right)\right)\left(w-\left(-\frac{\sqrt{34}}{10}+\frac{1}{5}\right)\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ \frac{1}{5}+\frac{\sqrt{34}}{10} สำหรับ x_{1} และ \frac{1}{5}-\frac{\sqrt{34}}{10} สำหรับ x_{2}