Skip to main content
left parenthesis, 5, c, plus, 3, right parenthesis, left parenthesis, 4, c, minus, 7, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

20c^{2}-35c+12c-21
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 5c+3 กับแต่ละพจน์ของ 4c-7
20c^{2}-23c-21
รวม -35c และ 12c เพื่อให้ได้รับ -23c
20c^{2}-35c+12c-21
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 5c+3 กับแต่ละพจน์ของ 4c-7
20c^{2}-23c-21
รวม -35c และ 12c เพื่อให้ได้รับ -23c