ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

16x^{2}-8x+1=\left(x-1\right)\left(x+1\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(4x-1\right)^{2}
16x^{2}-8x+1=x^{2}-1
พิจารณา \left(x-1\right)\left(x+1\right) การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้ ยกกำลังสอง 1
16x^{2}-8x+1-x^{2}=-1
ลบ x^{2} จากทั้งสองด้าน
15x^{2}-8x+1=-1
รวม 16x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ 15x^{2}
15x^{2}-8x+1+1=0
เพิ่ม 1 ไปทั้งสองด้าน
15x^{2}-8x+2=0
เพิ่ม 1 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 2
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 15\times 2}}{2\times 15}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 15 แทน a, -8 แทน b และ 2 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-4\times 15\times 2}}{2\times 15}
ยกกำลังสอง -8
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-60\times 2}}{2\times 15}
คูณ -4 ด้วย 15
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-120}}{2\times 15}
คูณ -60 ด้วย 2
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{-56}}{2\times 15}
เพิ่ม 64 ไปยัง -120
x=\frac{-\left(-8\right)±2\sqrt{14}i}{2\times 15}
หารากที่สองของ -56
x=\frac{8±2\sqrt{14}i}{2\times 15}
ตรงข้ามกับ -8 คือ 8
x=\frac{8±2\sqrt{14}i}{30}
คูณ 2 ด้วย 15
x=\frac{8+2\sqrt{14}i}{30}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{8±2\sqrt{14}i}{30} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 8 ไปยัง 2i\sqrt{14}
x=\frac{4+\sqrt{14}i}{15}
หาร 8+2i\sqrt{14} ด้วย 30
x=\frac{-2\sqrt{14}i+8}{30}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{8±2\sqrt{14}i}{30} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2i\sqrt{14} จาก 8
x=\frac{-\sqrt{14}i+4}{15}
หาร 8-2i\sqrt{14} ด้วย 30
x=\frac{4+\sqrt{14}i}{15} x=\frac{-\sqrt{14}i+4}{15}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
16x^{2}-8x+1=\left(x-1\right)\left(x+1\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(4x-1\right)^{2}
16x^{2}-8x+1=x^{2}-1
พิจารณา \left(x-1\right)\left(x+1\right) การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้ ยกกำลังสอง 1
16x^{2}-8x+1-x^{2}=-1
ลบ x^{2} จากทั้งสองด้าน
15x^{2}-8x+1=-1
รวม 16x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ 15x^{2}
15x^{2}-8x=-1-1
ลบ 1 จากทั้งสองด้าน
15x^{2}-8x=-2
ลบ 1 จาก -1 เพื่อรับ -2
\frac{15x^{2}-8x}{15}=-\frac{2}{15}
หารทั้งสองข้างด้วย 15
x^{2}-\frac{8}{15}x=-\frac{2}{15}
หารด้วย 15 เลิกทำการคูณด้วย 15
x^{2}-\frac{8}{15}x+\left(-\frac{4}{15}\right)^{2}=-\frac{2}{15}+\left(-\frac{4}{15}\right)^{2}
หาร -\frac{8}{15} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{4}{15} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{4}{15} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-\frac{8}{15}x+\frac{16}{225}=-\frac{2}{15}+\frac{16}{225}
ยกกำลังสอง -\frac{4}{15} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-\frac{8}{15}x+\frac{16}{225}=-\frac{14}{225}
เพิ่ม -\frac{2}{15} ไปยัง \frac{16}{225} ด้วยการค้นหาตัวส่วนทั่วไปและเพิ่มตัวเศษ แล้ว ลดเศษส่วนให้เป็นพจน์ต่ำที่สุดถ้าเป็นไปได้
\left(x-\frac{4}{15}\right)^{2}=-\frac{14}{225}
ตัวประกอบ x^{2}-\frac{8}{15}x+\frac{16}{225} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{4}{15}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{14}{225}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{4}{15}=\frac{\sqrt{14}i}{15} x-\frac{4}{15}=-\frac{\sqrt{14}i}{15}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=\frac{4+\sqrt{14}i}{15} x=\frac{-\sqrt{14}i+4}{15}
เพิ่ม \frac{4}{15} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ