ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-10t^{2}-7t+5+4t-3
รวม -2t^{2} และ -8t^{2} เพื่อให้ได้รับ -10t^{2}
-10t^{2}-3t+5-3
รวม -7t และ 4t เพื่อให้ได้รับ -3t
-10t^{2}-3t+2
ลบ 3 จาก 5 เพื่อรับ 2
factor(-10t^{2}-7t+5+4t-3)
รวม -2t^{2} และ -8t^{2} เพื่อให้ได้รับ -10t^{2}
factor(-10t^{2}-3t+5-3)
รวม -7t และ 4t เพื่อให้ได้รับ -3t
factor(-10t^{2}-3t+2)
ลบ 3 จาก 5 เพื่อรับ 2
-10t^{2}-3t+2=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{\left(-3\right)^{2}-4\left(-10\right)\times 2}}{2\left(-10\right)}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-4\left(-10\right)\times 2}}{2\left(-10\right)}
ยกกำลังสอง -3
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9+40\times 2}}{2\left(-10\right)}
คูณ -4 ด้วย -10
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9+80}}{2\left(-10\right)}
คูณ 40 ด้วย 2
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{89}}{2\left(-10\right)}
เพิ่ม 9 ไปยัง 80
t=\frac{3±\sqrt{89}}{2\left(-10\right)}
ตรงข้ามกับ -3 คือ 3
t=\frac{3±\sqrt{89}}{-20}
คูณ 2 ด้วย -10
t=\frac{\sqrt{89}+3}{-20}
ตอนนี้ แก้สมการ t=\frac{3±\sqrt{89}}{-20} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 3 ไปยัง \sqrt{89}
t=\frac{-\sqrt{89}-3}{20}
หาร 3+\sqrt{89} ด้วย -20
t=\frac{3-\sqrt{89}}{-20}
ตอนนี้ แก้สมการ t=\frac{3±\sqrt{89}}{-20} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ \sqrt{89} จาก 3
t=\frac{\sqrt{89}-3}{20}
หาร 3-\sqrt{89} ด้วย -20
-10t^{2}-3t+2=-10\left(t-\frac{-\sqrt{89}-3}{20}\right)\left(t-\frac{\sqrt{89}-3}{20}\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ \frac{-3-\sqrt{89}}{20} สำหรับ x_{1} และ \frac{-3+\sqrt{89}}{20} สำหรับ x_{2}