ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}-5x+3=8
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x^{2}-5x+3-8=8-8
ลบ 8 จากทั้งสองข้างของสมการ
x^{2}-5x+3-8=0
ลบ 8 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x^{2}-5x-5=0
ลบ 8 จาก 3
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{\left(-5\right)^{2}-4\left(-5\right)}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, -5 แทน b และ -5 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{25-4\left(-5\right)}}{2}
ยกกำลังสอง -5
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{25+20}}{2}
คูณ -4 ด้วย -5
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{45}}{2}
เพิ่ม 25 ไปยัง 20
x=\frac{-\left(-5\right)±3\sqrt{5}}{2}
หารากที่สองของ 45
x=\frac{5±3\sqrt{5}}{2}
ตรงข้ามกับ -5 คือ 5
x=\frac{3\sqrt{5}+5}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{5±3\sqrt{5}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 5 ไปยัง 3\sqrt{5}
x=\frac{5-3\sqrt{5}}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{5±3\sqrt{5}}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 3\sqrt{5} จาก 5
x=\frac{3\sqrt{5}+5}{2} x=\frac{5-3\sqrt{5}}{2}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}-5x+3=8
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
x^{2}-5x+3-3=8-3
ลบ 3 จากทั้งสองข้างของสมการ
x^{2}-5x=8-3
ลบ 3 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x^{2}-5x=5
ลบ 3 จาก 8
x^{2}-5x+\left(-\frac{5}{2}\right)^{2}=5+\left(-\frac{5}{2}\right)^{2}
หาร -5 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{5}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{5}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-5x+\frac{25}{4}=5+\frac{25}{4}
ยกกำลังสอง -\frac{5}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-5x+\frac{25}{4}=\frac{45}{4}
เพิ่ม 5 ไปยัง \frac{25}{4}
\left(x-\frac{5}{2}\right)^{2}=\frac{45}{4}
ตัวประกอบ x^{2}-5x+\frac{25}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{5}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{45}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{5}{2}=\frac{3\sqrt{5}}{2} x-\frac{5}{2}=-\frac{3\sqrt{5}}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=\frac{3\sqrt{5}+5}{2} x=\frac{5-3\sqrt{5}}{2}
เพิ่ม \frac{5}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ