ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

\left(\frac{7}{12}+\frac{24.5}{50}\times \frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ทำเศษส่วน \frac{28}{48} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\left(\frac{7}{12}+\frac{245}{500}\times \frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ขยาย \frac{24.5}{50} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{100}\times \frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ทำเศษส่วน \frac{245}{500} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{100}\times \frac{x}{100}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
เพิ่ม 48 และ 52 เพื่อให้ได้รับ 100
\left(\frac{7}{12}+\frac{49x}{100\times 100}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
คูณ \frac{49}{100} ด้วย \frac{x}{100} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\left(\frac{7\times 2500}{30000}+\frac{3\times 49x}{30000}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ 12 และ 100\times 100 คือ 30000 คูณ \frac{7}{12} ด้วย \frac{2500}{2500} คูณ \frac{49x}{100\times 100} ด้วย \frac{3}{3}
\frac{7\times 2500+3\times 49x}{30000}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
เนื่องจาก \frac{7\times 2500}{30000} และ \frac{3\times 49x}{30000} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ทำการคูณใน 7\times 2500+3\times 49x
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ทำเศษส่วน \frac{8}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{4}{5}\times \frac{3}{20}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.15 เป็นเศษส่วน \frac{15}{100} ทำเศษส่วน \frac{15}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
คูณ \frac{4}{5} ด้วย \frac{3}{20} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{12}{100}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{4\times 3}{5\times 20}
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
ทำเศษส่วน \frac{12}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times 0.75=0.5
ทำเศษส่วน \frac{15}{30} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 15
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times \frac{3}{4}=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.75 เป็นเศษส่วน \frac{75}{100} ทำเศษส่วน \frac{75}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1\times 3}{2\times 4}=0.5
คูณ \frac{1}{2} ด้วย \frac{3}{4} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{3}{8}=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{1\times 3}{2\times 4}
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{24}{200}+\frac{75}{200}=0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 25 และ 8 เป็น 200 แปลง \frac{3}{25} และ \frac{3}{8} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 200
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{24+75}{200}=0.5
เนื่องจาก \frac{24}{200} และ \frac{75}{200} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
เพิ่ม 24 และ 75 เพื่อให้ได้รับ 99
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{10000}x\right)\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
หารแต่ละพจน์ของ 17500+147x ด้วย 30000 ให้ได้ \frac{7}{12}+\frac{49}{10000}x
\frac{7}{12}\times 0.1+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ \frac{7}{12}+\frac{49}{10000}x ด้วย 0.1
\frac{7}{12}\times \frac{1}{10}+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.1 เป็นเศษส่วน \frac{1}{10}
\frac{7\times 1}{12\times 10}+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
คูณ \frac{7}{12} ด้วย \frac{1}{10} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{7}{120}+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{7\times 1}{12\times 10}
\frac{7}{120}+\frac{49}{10000}x\times \frac{1}{10}+\frac{99}{200}=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.1 เป็นเศษส่วน \frac{1}{10}
\frac{7}{120}+\frac{49\times 1}{10000\times 10}x+\frac{99}{200}=0.5
คูณ \frac{49}{10000} ด้วย \frac{1}{10} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{7}{120}+\frac{49}{100000}x+\frac{99}{200}=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{49\times 1}{10000\times 10}
\frac{35}{600}+\frac{49}{100000}x+\frac{297}{600}=0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 120 และ 200 เป็น 600 แปลง \frac{7}{120} และ \frac{99}{200} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 600
\frac{35+297}{600}+\frac{49}{100000}x=0.5
เนื่องจาก \frac{35}{600} และ \frac{297}{600} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{332}{600}+\frac{49}{100000}x=0.5
เพิ่ม 35 และ 297 เพื่อให้ได้รับ 332
\frac{83}{150}+\frac{49}{100000}x=0.5
ทำเศษส่วน \frac{332}{600} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{49}{100000}x=0.5-\frac{83}{150}
ลบ \frac{83}{150} จากทั้งสองด้าน
\frac{49}{100000}x=\frac{1}{2}-\frac{83}{150}
แปลงเลขฐานสิบ 0.5 เป็นเศษส่วน \frac{5}{10} ทำเศษส่วน \frac{5}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{49}{100000}x=\frac{75}{150}-\frac{83}{150}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 150 เป็น 150 แปลง \frac{1}{2} และ \frac{83}{150} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 150
\frac{49}{100000}x=\frac{75-83}{150}
เนื่องจาก \frac{75}{150} และ \frac{83}{150} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{49}{100000}x=\frac{-8}{150}
ลบ 83 จาก 75 เพื่อรับ -8
\frac{49}{100000}x=-\frac{4}{75}
ทำเศษส่วน \frac{-8}{150} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
x=-\frac{4}{75}\times \frac{100000}{49}
คูณทั้งสองข้างด้วย \frac{100000}{49} ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{49}{100000}
x=\frac{-4\times 100000}{75\times 49}
คูณ -\frac{4}{75} ด้วย \frac{100000}{49} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
x=\frac{-400000}{3675}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{-4\times 100000}{75\times 49}
x=-\frac{16000}{147}
ทำเศษส่วน \frac{-400000}{3675} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25