Skip to main content
$(\fraction{51}{4} + 4) + ({1\fraction{1}{2}}) $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{51}{4}+\frac{16}{4}+\frac{1\times 2+1}{2}
แปลง 4 เป็นเศษส่วน \frac{16}{4}
\frac{51+16}{4}+\frac{1\times 2+1}{2}
เนื่องจาก \frac{51}{4} และ \frac{16}{4} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{67}{4}+\frac{1\times 2+1}{2}
เพิ่ม 51 และ 16 เพื่อให้ได้รับ 67
\frac{67}{4}+\frac{2+1}{2}
คูณ 1 และ 2 เพื่อรับ 2
\frac{67}{4}+\frac{3}{2}
เพิ่ม 2 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 3
\frac{67}{4}+\frac{6}{4}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 4 และ 2 เป็น 4 แปลง \frac{67}{4} และ \frac{3}{2} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 4
\frac{67+6}{4}
เนื่องจาก \frac{67}{4} และ \frac{6}{4} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{73}{4}
เพิ่ม 67 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 73