ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{2}x^{5}-\frac{8}{19}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}-\left(\frac{5}{3}x^{5}+\frac{3}{76}x^{4}-\frac{5}{2}x^{3}\right)
ทำเศษส่วน \frac{2}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{1}{2}x^{5}-\frac{8}{19}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}-\frac{5}{3}x^{5}-\frac{3}{76}x^{4}+\frac{5}{2}x^{3}
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ \frac{5}{3}x^{5}+\frac{3}{76}x^{4}-\frac{5}{2}x^{3} ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-\frac{7}{6}x^{5}-\frac{8}{19}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}-\frac{3}{76}x^{4}+\frac{5}{2}x^{3}
รวม \frac{1}{2}x^{5} และ -\frac{5}{3}x^{5} เพื่อให้ได้รับ -\frac{7}{6}x^{5}
-\frac{7}{6}x^{5}-\frac{35}{76}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}+\frac{5}{2}x^{3}
รวม -\frac{8}{19}x^{4} และ -\frac{3}{76}x^{4} เพื่อให้ได้รับ -\frac{35}{76}x^{4}
-\frac{7}{6}x^{5}-\frac{35}{76}x^{4}+\frac{211}{82}x^{3}
รวม \frac{3}{41}x^{3} และ \frac{5}{2}x^{3} เพื่อให้ได้รับ \frac{211}{82}x^{3}
\frac{1}{2}x^{5}-\frac{8}{19}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}-\left(\frac{5}{3}x^{5}+\frac{3}{76}x^{4}-\frac{5}{2}x^{3}\right)
ทำเศษส่วน \frac{2}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{1}{2}x^{5}-\frac{8}{19}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}-\frac{5}{3}x^{5}-\frac{3}{76}x^{4}+\frac{5}{2}x^{3}
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ \frac{5}{3}x^{5}+\frac{3}{76}x^{4}-\frac{5}{2}x^{3} ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-\frac{7}{6}x^{5}-\frac{8}{19}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}-\frac{3}{76}x^{4}+\frac{5}{2}x^{3}
รวม \frac{1}{2}x^{5} และ -\frac{5}{3}x^{5} เพื่อให้ได้รับ -\frac{7}{6}x^{5}
-\frac{7}{6}x^{5}-\frac{35}{76}x^{4}+\frac{3}{41}x^{3}+\frac{5}{2}x^{3}
รวม -\frac{8}{19}x^{4} และ -\frac{3}{76}x^{4} เพื่อให้ได้รับ -\frac{35}{76}x^{4}
-\frac{7}{6}x^{5}-\frac{35}{76}x^{4}+\frac{211}{82}x^{3}
รวม \frac{3}{41}x^{3} และ \frac{5}{2}x^{3} เพื่อให้ได้รับ \frac{211}{82}x^{3}