ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

t^{2}-8t-4=0
แทนค่า t สำหรับ x^{2}
t=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 1\left(-4\right)}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a -8 สำหรับ b และ -4 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
t=\frac{8±4\sqrt{5}}{2}
ทำการคำนวณ
t=2\sqrt{5}+4 t=4-2\sqrt{5}
แก้สมการ t=\frac{8±4\sqrt{5}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
x=-\sqrt{2\sqrt{5}+4} x=\sqrt{2\sqrt{5}+4} x=-i\sqrt{-\left(4-2\sqrt{5}\right)} x=i\sqrt{-\left(4-2\sqrt{5}\right)}
เนื่องจาก x=t^{2} ได้ผลเฉลยโดยการหาค่า x=±\sqrt{t} สำหรับแต่ละ t
t^{2}-8t-4=0
แทนค่า t สำหรับ x^{2}
t=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 1\left(-4\right)}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a -8 สำหรับ b และ -4 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
t=\frac{8±4\sqrt{5}}{2}
ทำการคำนวณ
t=2\sqrt{5}+4 t=4-2\sqrt{5}
แก้สมการ t=\frac{8±4\sqrt{5}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
x=\frac{\sqrt{8\sqrt{5}+16}}{2} x=-\frac{\sqrt{8\sqrt{5}+16}}{2}
เนื่องจาก x=t^{2} ได้ผลเฉลยโดยการหาค่า x=±\sqrt{t} สำหรับ t เชิงบวก