ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{3}-1=0
ลบ 1 จากทั้งสองด้าน
±1
ตามทฤษฎีบทรากตรรกยะ รากตรรกยะทั้งหมดของพหุนามอยู่ในรูปแบบ \frac{p}{q} ที่ p หารพจน์ค่าคงที่ -1 และ q หารค่าสัมประสิทธิ์นำ 1 แสดงรายการผู้สมัคร \frac{p}{q} ทั้งหมด
x=1
ค้นหารากดังกล่าวหนึ่งรายการโดยลองใช้ค่าจำนวนเต็มทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากค่าที่น้อยที่สุดตามค่าสัมบูรณ์ ถ้าไม่พบรากจำนวนเต็ม ให้ลองใช้เศษส่วน
x^{2}+x+1=0
ตามทฤษฎีบทตัวประกอบ x-k เป็นตัวประกอบของพหุนามสำหรับแต่ละรากของ k หาร x^{3}-1 ด้วย x-1 เพื่อรับ x^{2}+x+1 แก้สมการที่ผลลัพธ์เท่ากับ 0
x=\frac{-1±\sqrt{1^{2}-4\times 1\times 1}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a 1 สำหรับ b และ 1 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
x=\frac{-1±\sqrt{-3}}{2}
ทำการคำนวณ
x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2} x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}
แก้สมการ x^{2}+x+1=0 เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
x=1 x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2} x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}
แสดงรายการโซลูชันที่พบทั้งหมด
x^{3}-1=0
ลบ 1 จากทั้งสองด้าน
±1
ตามทฤษฎีบทรากตรรกยะ รากตรรกยะทั้งหมดของพหุนามอยู่ในรูปแบบ \frac{p}{q} ที่ p หารพจน์ค่าคงที่ -1 และ q หารค่าสัมประสิทธิ์นำ 1 แสดงรายการผู้สมัคร \frac{p}{q} ทั้งหมด
x=1
ค้นหารากดังกล่าวหนึ่งรายการโดยลองใช้ค่าจำนวนเต็มทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากค่าที่น้อยที่สุดตามค่าสัมบูรณ์ ถ้าไม่พบรากจำนวนเต็ม ให้ลองใช้เศษส่วน
x^{2}+x+1=0
ตามทฤษฎีบทตัวประกอบ x-k เป็นตัวประกอบของพหุนามสำหรับแต่ละรากของ k หาร x^{3}-1 ด้วย x-1 เพื่อรับ x^{2}+x+1 แก้สมการที่ผลลัพธ์เท่ากับ 0
x=\frac{-1±\sqrt{1^{2}-4\times 1\times 1}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a 1 สำหรับ b และ 1 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
x=\frac{-1±\sqrt{-3}}{2}
ทำการคำนวณ
x\in \emptyset
เนื่องจากไม่ได้กำหนดรากที่สองของจำนวนลบในเขตข้อมูลจำนวนจริง จึงไม่มีผลเฉลยอยู่
x=1
แสดงรายการโซลูชันที่พบทั้งหมด