Skip to main content
$\exponential{(8)}{\fraction{2}{3}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4
คำนวณ 8 กำลังของ \frac{2}{3} และรับ 4