Skip to main content
$\exponential{(1)}{2} - 4 * 1 * (-3) $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

1-4\times 1\left(-3\right)
คำนวณ 1 กำลังของ 2 และรับ 1
1-4\left(-3\right)
คูณ 4 และ 1 เพื่อรับ 4
1-\left(-12\right)
คูณ 4 และ -3 เพื่อรับ -12
1+12
ตรงข้ามกับ -12 คือ 12
13
เพิ่ม 1 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 13