ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

แชร์

\left(-2.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 88 เพื่อรับ -2.875
8.265625+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ -2.875 กำลังของ 2 และรับ 8.265625
8.265625+3.125^{2}+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 94 เพื่อรับ 3.125
8.265625+9.765625+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ 3.125 กำลังของ 2 และรับ 9.765625
18.03125+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
เพิ่ม 8.265625 และ 9.765625 เพื่อให้ได้รับ 18.03125
18.03125+2.125^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 93 เพื่อรับ 2.125
18.03125+4.515625+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ 2.125 กำลังของ 2 และรับ 4.515625
22.546875+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
เพิ่ม 18.03125 และ 4.515625 เพื่อให้ได้รับ 22.546875
22.546875+\left(-0.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 90 เพื่อรับ -0.875
22.546875+0.765625+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ -0.875 กำลังของ 2 และรับ 0.765625
23.3125+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
เพิ่ม 22.546875 และ 0.765625 เพื่อให้ได้รับ 23.3125
23.3125+0.125^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 91 เพื่อรับ 0.125
23.3125+0.015625+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ 0.125 กำลังของ 2 และรับ 0.015625
23.328125+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
เพิ่ม 23.3125 และ 0.015625 เพื่อให้ได้รับ 23.328125
23.328125+3.125^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 94 เพื่อรับ 3.125
23.328125+9.765625+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ 3.125 กำลังของ 2 และรับ 9.765625
33.09375+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
เพิ่ม 23.328125 และ 9.765625 เพื่อให้ได้รับ 33.09375
33.09375+\left(-0.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 90 เพื่อรับ -0.875
33.09375+0.765625+\left(87-90.875\right)^{2}
คำนวณ -0.875 กำลังของ 2 และรับ 0.765625
33.859375+\left(87-90.875\right)^{2}
เพิ่ม 33.09375 และ 0.765625 เพื่อให้ได้รับ 33.859375
33.859375+\left(-3.875\right)^{2}
ลบ 90.875 จาก 87 เพื่อรับ -3.875
33.859375+15.015625
คำนวณ -3.875 กำลังของ 2 และรับ 15.015625
48.875
เพิ่ม 33.859375 และ 15.015625 เพื่อให้ได้รับ 48.875