Skip to main content
$\exponential{(\fraction{15}{3.6})}{2} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{150}{36}\right)^{2}
ขยาย \frac{15}{3.6} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\left(\frac{25}{6}\right)^{2}
ทำเศษส่วน \frac{150}{36} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 6
\frac{625}{36}
คำนวณ \frac{25}{6} กำลังของ 2 และรับ \frac{625}{36}