ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า t, s
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3t=5+3
พิจารณาสมการแรก เพิ่ม 3 ไปทั้งสองด้าน
3t=8
เพิ่ม 5 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 8
t=\frac{8}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
4s-37=\frac{8}{3}
พิจารณาสมการที่สอง แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
4s=\frac{8}{3}+37
เพิ่ม 37 ไปทั้งสองด้าน
4s=\frac{119}{3}
เพิ่ม \frac{8}{3} และ 37 เพื่อให้ได้รับ \frac{119}{3}
s=\frac{\frac{119}{3}}{4}
หารทั้งสองข้างด้วย 4
s=\frac{119}{3\times 4}
แสดง \frac{\frac{119}{3}}{4} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
s=\frac{119}{12}
คูณ 3 และ 4 เพื่อรับ 12
t=\frac{8}{3} s=\frac{119}{12}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว