ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(-13-\left(-31\right),-11-\left(-8\right)-\left(-5\right)-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
ลบ 37 จาก 24 เพื่อรับ -13
sort(-13+31,-11-\left(-8\right)-\left(-5\right)-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
ตรงข้ามกับ -31 คือ 31
sort(18,-11-\left(-8\right)-\left(-5\right)-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
เพิ่ม -13 และ 31 เพื่อให้ได้รับ 18
sort(18,-11+8-\left(-5\right)-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
ตรงข้ามกับ -8 คือ 8
sort(18,-3-\left(-5\right)-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
เพิ่ม -11 และ 8 เพื่อให้ได้รับ -3
sort(18,-3+5-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
ตรงข้ามกับ -5 คือ 5
sort(18,2-17,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
เพิ่ม -3 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 2
sort(18,-15,-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right))
ลบ 17 จาก 2 เพื่อรับ -15
sort(18,-15,-\frac{1}{3}+\frac{1}{3})
ตรงข้ามกับ -\frac{1}{3} คือ \frac{1}{3}
sort(18,-15,0)
เพิ่ม -\frac{1}{3} และ \frac{1}{3} เพื่อให้ได้รับ 0
18
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 18
-15,18
แทรก -15 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
-15,0,18
แทรก 0 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่