Skip to main content
$\left. \begin{array} { l } { 21 } \\ { 82 } \\ { 5 - 5,8 } \end{array} \right. $
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(21,82,0,8)
ลบ 5 จาก 5 เพื่อรับ 0
21
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 21
21,82
แทรก 82 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
0,21,82
แทรก 0 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
0,8,21,82
แทรก 8 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่