ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\left. \begin{array} { l } { \sqrt { 51 + 2 ^ { 2 } + 3 ^ { 2 } } - \sqrt { 3 ^ { 2 } + 4 ^ { 2 } } + \sqrt { 6 ^ { 2 } + 3 ^ { 3 } + 1 ^ { 4 } } } \\ { \sqrt { 5 \cdot 4 + 2 \cdot 3 - 1 } : \sqrt { 6 \cdot 4 - 9 \cdot 2 - 5 } + \sqrt { 3 ^ { 2 } } } \end{array} \right. $
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

แชร์

sort(\sqrt{51+4+3^{2}}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
sort(\sqrt{55+3^{2}}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 51 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 55
sort(\sqrt{55+9}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
sort(\sqrt{64}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 55 และ 9 เพื่อให้ได้รับ 64
sort(8-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณรากที่สองของ 64 และได้ 8
sort(8-\sqrt{9+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
sort(8-\sqrt{9+16}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 4 กำลังของ 2 และรับ 16
sort(8-\sqrt{25}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 9 และ 16 เพื่อให้ได้รับ 25
sort(8-5+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณรากที่สองของ 25 และได้ 5
sort(3+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
ลบ 5 จาก 8 เพื่อรับ 3
sort(3+\sqrt{36+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 6 กำลังของ 2 และรับ 36
sort(3+\sqrt{36+27+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27
sort(3+\sqrt{63+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 36 และ 27 เพื่อให้ได้รับ 63
sort(3+\sqrt{63+1},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณ 1 กำลังของ 4 และรับ 1
sort(3+\sqrt{64},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 63 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 64
sort(3+8,\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณรากที่สองของ 64 และได้ 8
sort(11,\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 3 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 11
sort(11,\frac{\sqrt{20+6-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คูณ 5 และ 4 เพื่อรับ 20 คูณ 2 และ 3 เพื่อรับ 6
sort(11,\frac{\sqrt{26-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
เพิ่ม 20 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 26
sort(11,\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
ลบ 1 จาก 26 เพื่อรับ 25
sort(11,\frac{5}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณรากที่สองของ 25 และได้ 5
sort(11,\frac{5}{\sqrt{24-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
คูณ 6 และ 4 เพื่อรับ 24
sort(11,\frac{5}{\sqrt{24-18-5}}+\sqrt{3^{2}})
คูณ 9 และ 2 เพื่อรับ 18
sort(11,\frac{5}{\sqrt{6-5}}+\sqrt{3^{2}})
ลบ 18 จาก 24 เพื่อรับ 6
sort(11,\frac{5}{\sqrt{1}}+\sqrt{3^{2}})
ลบ 5 จาก 6 เพื่อรับ 1
sort(11,\frac{5}{1}+\sqrt{3^{2}})
คำนวณรากที่สองของ 1 และได้ 1
sort(11,5+\sqrt{3^{2}})
สิ่งใดก็ตามที่หารด้วยหนึ่งจะได้ตัวเอง
sort(11,5+\sqrt{9})
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
sort(11,5+3)
คำนวณรากที่สองของ 9 และได้ 3
sort(11,8)
เพิ่ม 5 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 8
11
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 11
8,11
แทรก 8 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่