ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(\sqrt{100},2\times 1\times \frac{100}{50},5\times \frac{5}{5}\times \frac{25}{5},1)
หาร 2 ด้วย 2 เพื่อรับ 1
sort(\sqrt{100},2\times 1\times \frac{100}{50},5\times 1\times \frac{25}{5},1)
หาร 5 ด้วย 5 เพื่อรับ 1
sort(10,2\times 1\times \frac{100}{50},5\times 1\times \frac{25}{5},1)
คำนวณรากที่สองของ 100 และได้ 10
sort(10,2\times \frac{100}{50},5\times 1\times \frac{25}{5},1)
คูณ 2 และ 1 เพื่อรับ 2
sort(10,2\times 2,5\times 1\times \frac{25}{5},1)
หาร 100 ด้วย 50 เพื่อรับ 2
sort(10,4,5\times 1\times \frac{25}{5},1)
คูณ 2 และ 2 เพื่อรับ 4
sort(10,4,5\times \frac{25}{5},1)
คูณ 5 และ 1 เพื่อรับ 5
sort(10,4,5\times 5,1)
หาร 25 ด้วย 5 เพื่อรับ 5
sort(10,4,25,1)
คูณ 5 และ 5 เพื่อรับ 25
10
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 10
4,10
แทรก 4 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
4,10,25
แทรก 25 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
1,4,10,25
แทรก 1 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่