ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\left. \begin{array} { l } { \sqrt { 100 } } \\ { 2 ( \frac { 2 } { 2 } ) \frac { 100 } { 50 } } \\ { 5 ( \frac { 5 } { 5 } ) \frac { 25 } { 5 } } \\ { 1 } \end{array} \right. $
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(\sqrt{100},2\times 1\times \left(\frac{100}{50}\right),5\times \left(\frac{5}{5}\right)\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
หาร 2 ด้วย 2 เพื่อรับ 1
sort(\sqrt{100},2\times 1\times \left(\frac{100}{50}\right),5\times 1\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
หาร 5 ด้วย 5 เพื่อรับ 1
sort(10,2\times 1\times \left(\frac{100}{50}\right),5\times 1\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
คำนวณรากที่สองของ 100 และได้ 10
sort(10,2\times \left(\frac{100}{50}\right),5\times 1\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
คูณ 2 และ 1 เพื่อรับ 2
sort(10,2\times 2,5\times 1\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
หาร 100 ด้วย 50 เพื่อรับ 2
sort(10,4,5\times 1\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
คูณ 2 และ 2 เพื่อรับ 4
sort(10,4,5\times \left(\frac{25}{5}\right),1)
คูณ 5 และ 1 เพื่อรับ 5
sort(10,4,5\times 5,1)
หาร 25 ด้วย 5 เพื่อรับ 5
sort(10,4,25,1)
คูณ 5 และ 5 เพื่อรับ 25
10
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 10
4,10
แทรก 4 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
4,10,25
แทรก 25 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
1,4,10,25
แทรก 1 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่