ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x, y, z, a
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(x-11\right)+3\left(9+1\right)=-4
พิจารณาสมการที่สอง คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 3,2
2x-22+3\left(9+1\right)=-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย x-11
2x-22+3\times 10=-4
เพิ่ม 9 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 10
2x-22+30=-4
คูณ 3 และ 10 เพื่อรับ 30
2x+8=-4
เพิ่ม -22 และ 30 เพื่อให้ได้รับ 8
2x=-4-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
2x=-12
ลบ 8 จาก -4 เพื่อรับ -12
x=\frac{-12}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=-6
หาร -12 ด้วย 2 เพื่อรับ -6
\frac{-6-1}{2}-\frac{y-1}{3}=-\frac{13}{30}
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
15\left(-6-1\right)-10\left(y-1\right)=-13
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 30 ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,3,30
15\left(-7\right)-10\left(y-1\right)=-13
ลบ 1 จาก -6 เพื่อรับ -7
-105-10\left(y-1\right)=-13
คูณ 15 และ -7 เพื่อรับ -105
-105-10y+10=-13
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -10 ด้วย y-1
-95-10y=-13
เพิ่ม -105 และ 10 เพื่อให้ได้รับ -95
-10y=-13+95
เพิ่ม 95 ไปทั้งสองด้าน
-10y=82
เพิ่ม -13 และ 95 เพื่อให้ได้รับ 82
y=\frac{82}{-10}
หารทั้งสองข้างด้วย -10
y=-\frac{41}{5}
ทำเศษส่วน \frac{82}{-10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
z=-6-1-2\left(-\frac{41}{5}\right)
พิจารณาสมการที่สาม แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
z=-7-2\left(-\frac{41}{5}\right)
ลบ 1 จาก -6 เพื่อรับ -7
z=-7+\frac{82}{5}
คูณ -2 และ -\frac{41}{5} เพื่อรับ \frac{82}{5}
z=\frac{47}{5}
เพิ่ม -7 และ \frac{82}{5} เพื่อให้ได้รับ \frac{47}{5}
a=\frac{47}{5}
พิจารณาสมการที่สี่ แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
x=-6 y=-\frac{41}{5} z=\frac{47}{5} a=\frac{47}{5}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว