ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า a, b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3}{2}a+b=1,a+\frac{1}{2}b=7
เมื่อต้องการแก้คู่สมการที่ใช้ตัวทดแทน ขั้นแรก หาค่าสมการหนึ่งในสมการของหนึ่งในตัวแปร จากนั้น แทนค่าผลลัพธ์ของตัวแปรที่อยู่ในอีกสมการหนึ่ง
\frac{3}{2}a+b=1
เลือกสมการหนึ่งสมการ และหาค่าสำหรับ a โดยแยก a ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ
\frac{3}{2}a=-b+1
ลบ b จากทั้งสองข้างของสมการ
a=\frac{2}{3}\left(-b+1\right)
หารทั้งสองข้างของสมการด้วย \frac{3}{2} ซึ่งเหมือนกับการคูณทั้งสองข้างด้วยส่วนกลับของเศษส่วน
a=-\frac{2}{3}b+\frac{2}{3}
คูณ \frac{2}{3} ด้วย -b+1
-\frac{2}{3}b+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}b=7
ทดแทน \frac{-2b+2}{3} สำหรับ a ในอีกสมการหนึ่ง a+\frac{1}{2}b=7
-\frac{1}{6}b+\frac{2}{3}=7
เพิ่ม -\frac{2b}{3} ไปยัง \frac{b}{2}
-\frac{1}{6}b=\frac{19}{3}
ลบ \frac{2}{3} จากทั้งสองข้างของสมการ
b=-38
คูณทั้งสองข้างด้วย -6
a=-\frac{2}{3}\left(-38\right)+\frac{2}{3}
ทดแทน -38 สำหรับ b ใน a=-\frac{2}{3}b+\frac{2}{3} เนื่องจากสมการเป็นผลลัพธ์ประกอบด้วยตัวแปรเดียว คุณสามารถหาค่า a โดยตรงได้
a=\frac{76+2}{3}
คูณ -\frac{2}{3} ด้วย -38
a=26
เพิ่ม \frac{2}{3} ไปยัง \frac{76}{3} ด้วยการค้นหาตัวส่วนทั่วไปและเพิ่มตัวเศษ แล้ว ลดเศษส่วนให้เป็นพจน์ต่ำที่สุดถ้าเป็นไปได้
a=26,b=-38
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว
\frac{3}{2}a+b=1,a+\frac{1}{2}b=7
ทำสมการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน จากนั้นใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการ
\left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}1\\7\end{matrix}\right)
เขียนสมการในรูปแบบเมทริกซ์
inverse(\left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}1\\7\end{matrix}\right)
คูณซ้ายสมการโดยเมทริกซ์ผกผันของ \left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right)
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}1\\7\end{matrix}\right)
ผลคูณของเมทริกซ์และค่าผกผันของเมทริกซ์คือเมทริกซ์เอกลักษณ์
\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}\frac{3}{2}&1\\1&\frac{1}{2}\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}1\\7\end{matrix}\right)
คูณเมทริกซ์ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ
\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}\times \frac{1}{2}-1}&-\frac{1}{\frac{3}{2}\times \frac{1}{2}-1}\\-\frac{1}{\frac{3}{2}\times \frac{1}{2}-1}&\frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}\times \frac{1}{2}-1}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}1\\7\end{matrix}\right)
สำหรับเมทริกซ์ 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) เมทริกซ์ผกผันคือ \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right) ดังนั้นสมการเมทริกซ์สามารถถูกเขียนขึ้นเป็นปัญหาการคูณเมทริกซ์
\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-2&4\\4&-6\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}1\\7\end{matrix}\right)
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-2+4\times 7\\4-6\times 7\end{matrix}\right)
คูณเมทริกซ์
\left(\begin{matrix}a\\b\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}26\\-38\end{matrix}\right)
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
a=26,b=-38
แยกเมทริกซ์องค์ประกอบ a และ b
\frac{3}{2}a+b=1,a+\frac{1}{2}b=7
เพื่อที่จะแก้ไขได้โดยการตัดออก สัมประสิทธิ์ของตัวแปรหนึ่งต้องเหมือนกันในทั้งสองสมการเพื่อให้ตัวแปรถูกตัดเมื่อสมการหนึ่งถูกลบออกจากอีกสมการ
\frac{3}{2}a+b=1,\frac{3}{2}a+\frac{3}{2}\times \frac{1}{2}b=\frac{3}{2}\times 7
เพื่อทำให้ \frac{3a}{2} และ a เท่ากัน คูณพจน์ทั้งหมดบนแต่ละข้างของสมการแรกด้วย 1 และพจน์ทั้งหมดในแต่ละด้านของสมการที่สองด้วย \frac{3}{2}
\frac{3}{2}a+b=1,\frac{3}{2}a+\frac{3}{4}b=\frac{21}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
\frac{3}{2}a-\frac{3}{2}a+b-\frac{3}{4}b=1-\frac{21}{2}
ลบ \frac{3}{2}a+\frac{3}{4}b=\frac{21}{2} จาก \frac{3}{2}a+b=1 โดยลบพจน์ที่เหมือนกันบนแต่ละข้างของเครื่องหมายเท่ากับ
b-\frac{3}{4}b=1-\frac{21}{2}
เพิ่ม \frac{3a}{2} ไปยัง -\frac{3a}{2} ตัดพจน์ \frac{3a}{2} และ -\frac{3a}{2} ทำให้สมการเหลือตัวแปรเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
\frac{1}{4}b=1-\frac{21}{2}
เพิ่ม b ไปยัง -\frac{3b}{4}
\frac{1}{4}b=-\frac{19}{2}
เพิ่ม 1 ไปยัง -\frac{21}{2}
b=-38
คูณทั้งสองข้างด้วย 4
a+\frac{1}{2}\left(-38\right)=7
ทดแทน -38 สำหรับ b ใน a+\frac{1}{2}b=7 เนื่องจากสมการเป็นผลลัพธ์ประกอบด้วยตัวแปรเดียว คุณสามารถหาค่า a โดยตรงได้
a-19=7
คูณ \frac{1}{2} ด้วย -38
a=26
เพิ่ม 19 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
a=26,b=-38
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว