ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\int 4x^{2}-2x+1\mathrm{d}x
หาค่าปริพันธ์ที่ไม่จำกัดก่อน
\int 4x^{2}\mathrm{d}x+\int -2x\mathrm{d}x+\int 1\mathrm{d}x
รวมผลรวมทีละพจน์
4\int x^{2}\mathrm{d}x-2\int x\mathrm{d}x+\int 1\mathrm{d}x
แยกตัวประกอบค่าคงที่ในแต่ละพจน์
\frac{4x^{3}}{3}-2\int x\mathrm{d}x+\int 1\mathrm{d}x
เนื่องจาก \int x^{k}\mathrm{d}x=\frac{x^{k+1}}{k+1} สำหรับ k\neq -1 แทนที่ \int x^{2}\mathrm{d}x ด้วย \frac{x^{3}}{3} คูณ 4 ด้วย \frac{x^{3}}{3}
\frac{4x^{3}}{3}-x^{2}+\int 1\mathrm{d}x
เนื่องจาก \int x^{k}\mathrm{d}x=\frac{x^{k+1}}{k+1} สำหรับ k\neq -1 แทนที่ \int x\mathrm{d}x ด้วย \frac{x^{2}}{2} คูณ -2 ด้วย \frac{x^{2}}{2}
\frac{4x^{3}}{3}-x^{2}+x
ค้นหา 1 ที่ใช้กับตารางของกฎทิกรัลทั่วไป \int a\mathrm{d}x=ax
\frac{4}{3}\times 3^{3}-3^{2}+3-\left(\frac{4}{3}\left(-3\right)^{3}-\left(-3\right)^{2}-3\right)
ส่วนที่แน่นอนเป็น antiderivative ของนิพจน์ที่ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดบนของการรวมลบ antiderivative ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดล่างของการรวม
78
ทำให้ง่ายขึ้น