ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\int x^{3}-3x+2\mathrm{d}x
หาค่าปริพันธ์ที่ไม่จำกัดก่อน
\int x^{3}\mathrm{d}x+\int -3x\mathrm{d}x+\int 2\mathrm{d}x
รวมผลรวมทีละพจน์
\int x^{3}\mathrm{d}x-3\int x\mathrm{d}x+\int 2\mathrm{d}x
แยกตัวประกอบค่าคงที่ในแต่ละพจน์
\frac{x^{4}}{4}-3\int x\mathrm{d}x+\int 2\mathrm{d}x
เนื่องจาก \int x^{k}\mathrm{d}x=\frac{x^{k+1}}{k+1} สำหรับ k\neq -1 แทนที่ \int x^{3}\mathrm{d}x ด้วย \frac{x^{4}}{4}
\frac{x^{4}}{4}-\frac{3x^{2}}{2}+\int 2\mathrm{d}x
เนื่องจาก \int x^{k}\mathrm{d}x=\frac{x^{k+1}}{k+1} สำหรับ k\neq -1 แทนที่ \int x\mathrm{d}x ด้วย \frac{x^{2}}{2} คูณ -3 ด้วย \frac{x^{2}}{2}
\frac{x^{4}}{4}-\frac{3x^{2}}{2}+2x
ค้นหา 2 ที่ใช้กับตารางของกฎทิกรัลทั่วไป \int a\mathrm{d}x=ax
\frac{1^{4}}{4}-\frac{3}{2}\times 1^{2}+2\times 1-\left(\frac{\left(-2\right)^{4}}{4}-\frac{3}{2}\left(-2\right)^{2}+2\left(-2\right)\right)
ส่วนที่แน่นอนเป็น antiderivative ของนิพจน์ที่ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดบนของการรวมลบ antiderivative ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดล่างของการรวม
\frac{27}{4}
ทำให้ง่ายขึ้น