ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\integral{4 \exponential{x}{2} \exponential{e}{\fraction{4 \exponential{x}{3}}{5}}}{x} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์